RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka.

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie:

L/P ZAKRES DANYCH - ZGODA CEL PRZETWARZANIA ODBIORCY WYRAŻAM ZGODĘ

(TAK / NIE)

1. Wizerunek Strona internetowa szkoły; strona szkoły na facebooku Szkoła Pływania "Wodny Świat" w Nysie

2. Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, wiek, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu,

imię i nazwisko opiekuna, wizerunek Dokumentacja szkoły , dokumentacja zawodów pływackich - realizacja zadań własnych szkoły. Szkoła Pływania "Wodny Świat" w Nysie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem danych jest Szkoła Pływania "Wodny Świat" w Nysie, ul. Sudecka 21/1, 48-303 Nysa,

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Barbara Kołodziej - tel. 608-595-508;

email: wodnyswiatnysa@gmail.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem,

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie świadczenia usługi zajęć pływania,

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji celu określonego w pkt. 3 jest

dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak realizacji w/w celu;

7. Na podstawie art. 15 -19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania;

10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016r.


WODNY ŚWIAT - NYSA. Specjalistyczna Nauka Pływania Niemowląt, instr mgr Barbara Kołodziej, ul. Sudecka 21, 48-300 Nysa, tel.: 77 433-75-79
Data druku: 21.10.2020 r., godz: 22:57:28